آبنوس نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران پهلوی دوم است.

این نشریه از سال ۱۳۴۹ خورشیدی به وسیله بهروز صوراسرافیل، در شیراز به چاپ رسیده است.

منابعویرایش