باز کردن منو اصلی


آتون به معنی قرص خورشید و در واقع جنبه تغییر یافته رع خدای باستانی مصریان بود که مذهب پرستش آن توسط آمنحوتپ چهارم به وجود آمد [۱]و پس از آن خود را آخناتون به معنای پرستندهٔ آتون نامید. آخناتون آنرا بجای پرستش آمون رسمیت بخشید اما تا مدت کمی پس از مرگ وی باقی نماند.

اساطیر مصر باستان
La salle dAkhenaton (1356-1340 av J.C.) (Musée du Caire) (2076972086).jpg
it
n
N5
آتون
ویژگی‌ها: خود خورشید
اساطیر مصر

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

منابعویرایش

  1. اساطیر مصر، ژ. ویو. ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور،ص۹۷