آخوندزاده (ابهام‌زدایی)

میرزا فتحعلی آخوندزاده روشنفکر ایرانی دوره قاجار بود. آخوندزاده همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: