آذین گشنسپ

آذین گشنسپ از اشراف ساسانی از ناحیه خوزستان بود که وزیر هرمز چهارم بود. به نظر می‌رسد که وقتی سپهبد بهرام چوبین پیروزی بزرگی در برابر ترکان بدست می‌آورد، آذین حسادت می‌ورزد و بهرام چوبین را متهم می‌کند که بهترین بخش غنایم را برای خود نگه داشته و تنها بخش کوچکی را برای شاه فرستاده. با این حال بهرام بعدها بر ضد شاه هرمز چهارم شورش کرد و هرمز هم برای سرکوب او آذین گشنسپ را فرستاد. با این حال آذین گشنسپ در همدان کشته شد.

جستارهای وابستهویرایش

جنگ داخلی ساسانیان

منابعویرایش