آرامش در حضور دیگران

آرامش در حضور دیگران ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: