باز کردن منو اصلی

آرمان می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: