آرگوس (شاه)

آرگوس (به یونانی: Ἄργος، مردانه) پایه‌گذار شهر آرگوس و پسر زئوس و نیوبه در افسانه‌های یونان باستان است. پس از مرگ برادر نیوبه، آپیس بی‌فرزند و جانشین، آرگوس فرمانروایی پلوپونز را بدست گرفت و آن را به نام خود نام‌گذاری کرد. او اوادنه را به همسری برگزید. فرزندان آن‌ها اکباسوس، پیراس، اپیداوروس و کریاسوس نام داشتند.[۱] به گفتهٔ گایوس یولیوس هیگینوس، آن‌ها سه فرزند به نامهای اکباسوس، کریاسوس و پیرانتوس داشتند.[۲] پس از آرگوس، پسرش کریاسوس به پادشاهی رسید.

پانویسویرایش