آزئوتروپ (به انگلیسی: Azeotrope) در اصطلاح ترمودینامیک شیمیایی به مخلوط‌هایی گفته می‌شود که با تقطیر ساده قابل جداسازی نباشند. قانون رائولت در شرایط تعادل مایع-بخار و برای یک محلول ایده ال بیان می‌کند که فشار یک بخار وابسته است به ترکیبات شیمیایی آنها و تجزیه مولی ذراتش. در نتیجه فشار بخار با کسر مولی ذرات رابطه‌ای خطی خواهد داشت. اما در مخلوط‌های آزئوتروپ این رابطه از فرم خطی خارج می‌شود.

  • انحراف منفی:در این حالت نمودار دما-کسر مولی در فشار ثابت دارای ماکسیمم و نمودار فشار-کسر مولی در دما ثابت دارای مینیمم است. این حالت نشانگر غلبه نیروهای بین مولکول‌های غیر مشابه بر نیروی بین مولکول‌های مشابه است.
  • انحراف مثبت: در این حالت نمودار دما-کسر مولی در فشار ثابت دارای مینیمم و نمودار فشار-کسر مولی در دما ثابت دارای ماکسیمم است. این حالت نشانگر غلبه نیروهای بین مولکول‌های مشابه بر نیروی بین مولکول‌های غیر مشابه است.
آزئوتروپ مثبت-مخلوط کلروفرم و متانول
آزئوتروپ منفی-مخلوط فرمیک اسید و آب

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • Smith, Joseph Mauk; Vanness, H.C (2001). ThermodynamicsIntroduction to Chemical Engineering (به انگلیسی). McGraw-Hill.