آزادی‌ور یک نام خانوادگی است. افراد سرشناس با این نام از این قرارند: