آزاد آمریکای ۲۰۰۹ - تک‌نفره زنان

آزاد آمریکای ۲۰۰۹
قهرمان :   بلژیک کیم کلیسترس
حریف :   دانمارک کارولین وزنیاکی
نتیجهٔ نهایی :   ۷–۵، ۶–۳
رویدادها
تک‌نفره‌ها   مردان   زنان       boys   girls
دونفره‌ها   مردان   زنان   mixed   boys   girls
Other events
Legends      
WC Singles      
WC Doubles      

کیم کلیسترس بلژیکی در دیدار نهایی با نتیجهٔ ۷–۵، ۶–۳ در مقابل کارولین وزنیاکی از دانمارک پیروز شد تا برای دومین بار فاتح رقابت‌های آزاد آمریکا شود. این دومین عنوان گرنداسلم او نیز محسوب می‌شد.

سیدبندیویرایش

جدولویرایش

Keyویرایش

مراحل نهاییویرایش

  یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی فینال
                                       
     ی ویکمایر ۷ ۶  
   ک بوندارنکو ۵ ۴  
     ی ویکمایر ۳ ۳  
     ک وزنیاکی ۶ ۶  
   م اودین ۲ ۲
     ک وزنیاکی ۶ ۶  
       ک وزنیاکی ۵ ۱
     ک کلیسترس ۷ ۱
  ۱۸    ن لی ۲ ۴  
WC    ک کلیسترس ۶ ۶  
  WC    ک کلیسترس ۶ ۷
  ۲    س ویلیامز ۴ ۵  
۱۰    ف پنتا ۴ ۳
  ۲    س ویلیامز ۶ ۶  

نیمهٔ بالاییویرایش

بخش ۱ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱    د سافینا ۶۵ ۶ ۶  
WC    ا روگوسکا ۷ ۲ ۴     ۱    د سافینا ۶۵ ۶ ۶  
   ا ردونسکا ۴ ۴      ک باروا ۷ ۲ ۳  
   ک باروا ۶ ۶       ۱    د سافینا ۴ ۶ ۶۵  
   ت گاربین ۶ ۶          پ کویتووا ۶ ۲ ۷  
WC    م سیسیل ۰ ۱        ت گاربین ۱ ۳
   پ کویتووا ۶۴ ۶ ۶      پ کویتووا ۶ ۶  
۲۷    آ کلیبانووا ۷ ۳ ۲          پ کویتووا ۶ ۴ ۵
۱۹    پ اشنیدر ۴ ۶ ۷          ی ویکمایر ۴ ۶ ۷
   ل سفارووا ۶ ۳ ۶۶     ۱۹    پ اشنیدر ۵ ۲  
   س ارانی ۶ ۶      س ارانی ۷ ۶  
   آ راس ۰ ۳          س ارانی ۳ ۴
   س شوه ۶ ۶          ی ویکمایر ۶ ۶  
   ی گروث ۲ ۳        س شوه ۶ ۱ ۴
   ی ویکمایر ۶ ۶      ی ویکمایر ۲ ۶ ۶  
۱۶    و ردزانو ۴ ۳  

بخش ۲ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۱    آ ایوانوویچ ۶ ۳ ۶۷  
   ک بوندارنکو ۲ ۶ ۷        ک بوندارنکو ۶ ۶  
Q    ش پری ۶ ۶   Q    ش پری ۱ ۱  
   م نیکولسکو ۴ ۲          ک بوندارنکو ۷ ۶  
Q    آ رودینووا ۶ ۴ ۶       Q    آ رودینووا ۶۴ ۴  
   ل دومینگز لینو ۰ ۶ ۱     Q    آ رودینووا ۶ ۳ ۷
   ا رضائی ۶۴ ۷ ۱   ۲۳    ز لیزیکی ۳ ۶ ۵  
۲۳    ز لیزیکی ۷ ۶۴ ۶          ک بوندارنکو ۶ ۶
۳۰    ا بوندارنکو ۳ ۶ ۶          ج دولکو ۰ ۰
   آ کودریوتسیوا ۶ ۳ ۲     ۳۰    ا بوندارنکو ۴ ۰  
   ج دولکو ۶ ۵ ۶      ج دولکو ۶ ۶  
   ا ماکارووا ۳ ۷ ۴          ج دولکو ۶ ۶
   ی شودووا ۶ ۶          ی شودووا ۳ ۴  
   م زک پسکیریچ ۳ ۳        ی شودووا ۶ ۶۴ ۷
   ر وینچی ۲ ۳   ۵    ی یانکوویچ ۳ ۷ ۶۶  
۵    ی یانکوویچ ۶ ۶  

بخش ۳ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۴    ا دیمنتیوا ۶ ۶  
Q    ک پن ۱ ۲     ۴    ا دیمنتیوا ۷ ۴ ۳  
   آ پولیوچنکووا ۱ ۲      م اودین ۵ ۶ ۶  
   م اودین ۶ ۶          م اودین ۳ ۶ ۷  
   پ هرکوگ ۳ ۱       ۲۹    م شاراپووا ۶ ۴ ۵  
WC    ک مک‌هیل ۶ ۶     WC    ک مک‌هیل ۲ ۱
   ت پیرونکووا ۳ ۰   ۲۹    م شاراپووا ۶ ۶  
۲۹    م شاراپووا ۶ ۶          م اودین ۱ ۷ ۶
۲۱    ج جیر ۶ ۶          ن پترووا ۶ ۶۲ ۳
   آ-ل گرونولد ۳ ۲     ۲۱    ج جیر ۱ ۶ ۶  
   ا کورنه ۴ ۶ ۷      ا کورنه ۶ ۳ ۳  
Q    م آدامزک ۶ ۴ ۵       ۲۱    ج جیر ۴ ۱
Q    ا هردینووا ۳ ۳       ۱۳    ن پترووا ۶ ۶  
   ژ کوان ۶ ۶        ژ کوان ۴ ۶۳
   ک زریبوتنیک ۳ ۳   ۱۳    ن پترووا ۶ ۷  
۱۳    ن پترووا ۶ ۶  

بخش ۴ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۹    ک وزنیاکی ۶ ۶  
   گ وسکوبویوا ۴ ۰     ۹    ک وزنیاکی ۶ ۶  
Q    پ مارتیچ ۶ ۶   Q    پ مارتیچ ۱ ۰  
   س برمون بلترام ۴ ۲       ۹    ک وزنیاکی ۶ ۶  
WC    ک ملادنوویچ ۰ ۴       ۲۴    س کرستیا ۳ ۲  
   ا دوبویا ۶ ۶        ا دوبویا ۴ ۷ ۴
   آ موریتا ۱ ۳   ۲۴    س کرستیا ۶ ۵ ۶  
۲۴    س کرستیا ۶ ۶       ۹    ک وزنیاکی ۲ ۷ ۷
۳۲    آ ساوائی ۲ ۲       ۶    ا کوزنتسووا ۶ ۶۵ ۶۳
   ش پئر ۶ ۶        ش پئر ۶ ۶  
   و لپچنکو ۶ ۳ ۲      ک سوارز نوارو ۲ ۰  
   ک سوارز نوارو ۲ ۶ ۶          ش پئر ۵ ۱
   ت تنسوگرن ۳ ۵       ۶    ا کوزنتسووا ۷ ۶  
   آ سواستووا ۶ ۷        آ سواستووا ۴ ۲
   ی گورژز ۳ ۲   ۶    ا کوزنتسووا ۶ ۶  
۶    ا کوزنتسووا ۶ ۶  

نیمهٔ پایینیویرایش

بخش ۵ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۸    و ازارنکا ۶ ۶  
   ا دالگرا ۱ ۱     ۸    و ازارنکا ۶ ۶  
Q    م دوماهوسکا ۶ ۲ ۳   Q    ب زالاووا-استریتسووا ۲ ۱  
Q    ب زالاووا-استریتسووا ۲ ۶ ۶       ۸    و ازارنکا ۶ ۲ ۲  
   آ بریانتی ۷ ۱ ۳       ۲۶    ف اسکیاونی ۴ ۶ ۶  
   ا وگله ۶۱۰ ۶ ۶        ا وگله ۴ ۴
Q    ا مویسبرگر ۱ ۲   ۲۶    ف اسکیاونی ۶ ۶  
۲۶    ف اسکیاونی ۶ ۶       ۲۶    ف اسکیاونی ۲ ۳
۱۸    ن لی ۷ ۶       ۱۸    ن لی ۶ ۶
   اولرو ۶۴ ۳     ۱۸    ن لی ۶ ۶  
   م لارشر دو بریتو ۱ ۷ ۶      م لارشر دو بریتو ۱ ۳  
   م یوهنسون ۶ ۵ ۱       ۱۸    ن لی ۶ ۶
   م کیریلنکو ۶ ۶          م کیریلنکو ۴ ۲  
Q    م کوریتسوا ۲ ۱        م کیریلنکو ۶ ۲ ۶
   پ میر ۱ ۲   ۱۲    ا ردونسکا ۴ ۶ ۴  
۱۲    ا ردونسکا ۶ ۶  

بخش ۶ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۴    م بارتولی ۶ ۶  
   ر د لوس ریوس ۱ ۰     ۱۴    م بارتولی ۷ ۱ ۲  
   و کوتوزووا ۱ ۱   WC    ک کلیسترس ۵ ۶ ۶  
WC    ک کلیسترس ۶ ۶       WC    ک کلیسترس ۶ ۶  
   ک فلیپکنس ۶ ۶          ک فلیپکنس ۰ ۲  
   ی دوکیچ ۳ ۴        ک فلیپکنس ۶ ۶
WC    گ برادزکی ۴ ۴   ۲۰    آ مدینا گریگز ۱ ۳  
۲۰    آ مدینا گریگز ۶ ۶       WC    ک کلیسترس ۶ ۰ ۶
۲۵    ک کنپی ۰ ۶ ۲       ۳    و ویلیامز ۰ ۶ ۴
Q    ک-چ چانگ ۶ ۲ ۶     Q    ک-چ چانگ ۶ ۲ ۲  
   م ریباریکووا ۶ ۴ ۶      م ریباریکووا ۴ ۶ ۶  
Q    و تترالت ۳ ۶ ۱          م ریباریکووا ۲ ۵
   ب متک-سندز ۶ ۶       ۳    و ویلیامز ۶ ۷  
   ا بنسووا ۳ ۴        ب متک-سندز ۴ ۲
   و دوشوینا ۷ ۵ ۳   ۳    و ویلیامز ۶ ۶  
۳    و ویلیامز ۶۵ ۷ ۶  

بخش ۷ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۷    و زوناروا ۶ ۶  
   ن یاگوسترا بیبز ۰ ۴     ۷    و زوناروا ۳ ۶ ۶  
Q    ی سم ۶ ۱ ۲      آ چاکوتادزه ۶ ۱ ۱  
   آ چاکوتادزه ۴ ۶ ۶       ۷    و زوناروا ۶ ۶  
Q    ک گالیکسن ۳ ۶۵       ۳۱    ا وسنینا ۲ ۴  
   ج کربیس ۶ ۷        ج کربیس ۶۶ ۱
   ل هرادکا ۴ ۶۵   ۳۱    ا وسنینا ۷ ۶  
۳۱    ا وسنینا ۶ ۷       ۷    و زوناروا ۶ ۶۶ ۰
۱۷    آ مورسمو ۶ ۶       ۱۰    ف پنتا ۳ ۷ ۶
   ت مالک ۳ ۴     ۱۷    آ مورسمو ۴ ۰  
   ا وزنیاک ۶ ۷      ا وزنیاک ۶ ۶  
   ل گرنویل ۱ ۶۷          ا وزنیاک ۱ ۱
   ا گوورتسووا ۲ ۶ ۳       ۱۰    ف پنتا ۶ ۶  
   س میرزا ۶ ۳ ۶        س میرزا ۰ ۰
   ا گلوویچ ۰ ۴   ۱۰    ف پنتا ۶ ۶  
۱۰    ف پنتا ۶ ۶  

بخش ۸ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۵    س استوسر ۶ ۴ ۶  
   آ سوجیاما ۴ ۶ ۴     ۱۵    س استوسر ۵ ۴  
WC    و کینگ ۲   WC    و کینگ ۷ ۶  
   آ یاکیمووا ۱ r       WC    و کینگ ۲ ۲  
   ت باچینسکی ۶ ۶       ۲۲    د هنتوکووا ۶ ۶  
Q    و ماناسیوا ۳ ۴        ت باچینسکی ۷ ۲ ۱
   م شانسی ۲ ۶ ۱   ۲۲    د هنتوکووا ۵ ۶ ۶  
۲۲    د هنتوکووا ۶ ۴ ۶       ۲۲    د هنتوکووا ۲ ۰
۲۸    ز بامر ۴ ۶ ۶۵       ۲    س ویلیامز ۶ ۶
   م‌خ مارتینز سانچز ۶ ۱ ۷        م‌خ مارتینز سانچز ۷ ۶  
Q    ا کربر ۶ ۵ ۶   Q    ا کربر ۵ ۳  
   ا پتکوویچ ۴ ۷ ۳          م‌خ مارتینز سانچز ۳ ۵
   م چینک ۶ ۶       ۲    س ویلیامز ۶ ۷  
   م‌ا کمرین ۳ ۴        م چینک ۱ ۱
WC    ا گلچ ۴ ۱   ۲    س ویلیامز ۶ ۶  
۲    س ویلیامز ۶ ۶  

پیوند به بیرونویرایش

جدول تک‌نفرهٔ زنان