آشیانه‌یابی فروسرخ

آشیانه‌یابی فروسرخ سامانه انفعالی هدایت موشکی است که از تابش الکترومغناطیسی که در طیف الکترومغناطیسی فروسرخ از هدف متتشر می‌شود، استفاده می‌کند تا آن را تعقیب کند. موشک‌هایی که جستجوگر فروسرخ دارند به موشک «حرارت یاب» نیز معروفند. چون فرکانس اشعه فروسرخ دقیقا زیر طیف نور مرئی است و از اجسام با دمای بیشتر از صفر مطلق (کلوین) منتشر می‌شود.

موشک هوا به هوای آشیانه‌یاب فروسرخ

منبع

Wikipedia, the free encyclopediaInfrared homing (بازدید: ۶ اوت ۲۰۰۹)