آلخون نام مردمانی کوچ‌رو بود که در سده‌های چهارم تا ششم میلادی دولت‌هایی را در آسیای میانه و جنوب آسیا پایه‌ریختند. برپایهٔ گزارش‌هایی که به دست آمده، آنان نخست در پاروپامیز ساکن بودند و سپس به سوی جنوب شرقی آسیا، منطقه پنجاب تا مرکز هند و شرق تا ارن و کوسامبی دایرهٔ نفوذ خویش را گستردند. تاختن آنان به هند به سیادت کیداریان -که یک سده پیش از آنان وارد آن منطقه شده بودند- پایان داد و نقش مهمی در فروپاشی امپراتوری گوپتا داشت.

آلخون
Alchon Huns
380–670
تمغای ماه/گاو منقوش بر سکه‌های آلخون. Alchon Huns
تمغای ماه/گاو منقوش بر سکه‌های آلخون.
پایتختکاپیسا
زبان(های) رایجخط براهمی و زبان باختری
دین(ها)
شیواپرستی, مهایانه
حکومتامپراتوری کوچ‌نشینان
تکین 
دوره تاریخیدوران باستان متأخر
• بنیان‌گذاری
380
• فروپاشی
670
واحد پولدرام
پیشین
پسین
شاهنشاهی ساسانی
کیداریان
هپتالیان
امپراتوری گوپتا
نیزک‌ها
ائولیکرس
ترک شاهیان
امروز بخشی ازافغانستان
پاکستان
هند
مسیر حرکت آلخون‌ها به سوی هندوستان

سکه‌های اولیهٔ آلخون کپی‌برداری از روی سکه‌های ساسانیان بود چون احتمالا آن‌ها در زمان شاپور سوم کابل را که محل ضرب سکه بود را تسخیر کرده باشند.

تهاجم مردم هونا به هند به دنبال تهاجمات یاوانا (هندو یونانیان)، ساکاها (هند-سکاها)، پهلواها (هند-اشکانیان) و کوشانا (یوژی) به شبه قاره در قرن‌های قبل صورت می‌گیرد. امپراتوری آلخون دومین کشور از چهار ایالت بزرگ هونا بود که در آسیای میانه و جنوبی تأسیس شد. پیش از آلخون‌ها ، کیداریان و هفتالی‌ها در باختری و هون‌های نزاک در هندوکش جانشین آنها شدند. نام پادشاهان آلخون از ضرب سکه‌های گسترده، گزارش‌های بودایی و شماری کتیبه‌های یادبود در سراسر شبه قاره هند شناخته شده‌است.

پادشاهان ویرایش

 • پادشاهی ناشناخته (۴۰۰-۴۳۰ میلادی)
 • شنگل (۴۳۰-۴۹۰)
 • جووخه (اواسط سدهٔ پنجم- اوایل سدهٔ ششم میلادی)
 • مهامه (حدود ۴۶۱-۴۹۳)
 • لکنه اودیدیتیه (دههٔ ۴۹۰)
 • ادومن
 • تورمانه (پیرامون ۴۹۰-۵۱۵)
 • مهرکوله (۵۱۵-۵۴۰)
 • سری پرورسنه (پیرامون ۵۳۰-۵۹۰)
 • تورمانه دوم (پیرامون ۵۳۰-۵۷۰)
 • گوکرنه (۵۷۰-۵۹۰)
 • نرندره (۵۹۰-۶۳۰)
 • یودیشتیره (۶۳۰-۶۷۰)

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Alchon Huns," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alchon_Huns&oldid=919441495 (accessed October 5, 2019).