باز کردن منو اصلی

واژه آلفا به معنی‌های زیر بکار می‌رود: