آلفاپروتئوباکتریا

رده‌ای از پروتئوباکتریا

آلفاپروتئوباکتریا (نام علمی: Alphaproteobacteria) نام یک رده از شاخه پروتئوباکتریا است. پروتئوباکتریا شاخه بزرگی از باکتری‌های گرم منفی است که شامل باکتریهای متنوعی می‌شود. همه آنها غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.

آلفاپروتئوباکتریا
آلفاپروتئوباکتریا، Alphaproteobacteria
رده‌بندی علمی
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: آلفاپروتئوباکتریا

آلفا پروتئوباکتریا گونه‌های بسیار متنوعی را شامل می‌شوند مانند ریکتزیا و ریزوبیوم.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش