آمنمهات پنجم

آمنمهات پنجم سِخِمکارع فرعونی از دودمان سیزدهم مصر در دوره دوم میانی بود. نام او به صورت سخمکارع در فهرست پادشاهان تورین آمده. او را همچنین به نام آمنمهات سِنِبِف نیز می‌شناسند. شواهد بر وجود او چندین گزارش از میزان بالا آمدگی نیل و تندیسی یافت شده در الفانتین است. او برای کمینه ۳ سال فرمانروایی کرد.

منابع

  • K.S.B. Ryholt (۱۹۹۷)، The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period، Copenhagen: Museum Tusculanum Press، ص. ۳۳۶-۳۳۷