چکیده انتروپپتیداز(1) یک آنزیم دستگاه گوارش است که در ابتدا به نام انتروکیناز شناخته می‌شد. این آنزیم یک سرین پروتئاز تریپسین مانند متصل به غشای بسیار خاص روده کوچک است که سوبسترای تریپسینوژن طبیعی را در سایت شناسایی خاص (ASP4- LYS↓(X می شکند و آنرا تبدیل به تریپسین فعال می‌کند و به دنبال آن تریپسین آنزیم -های گوارشی لوزالمعده در دوازدهه را فعال می‌کند. در انتروپپتیداز هترودایمرها با پیوند دی‌سولفیدی به هم متصل هستند که از یک زنجیره واحد پیش ساز مشتق شده و از82-140کیلو دالتون برای زنجیره سنگین و 28-62 کیلو دالتون برای زنجیره سبک تشکیل شده است. برای بسیاری از برنامه‌های کاربردی بیوتکنولوژی، زنجیره سبک انتروپپتیداز می‌تواند برای جلوگیری از بیان هولوآنزیم نسبتاً بزرگ استفاده شود. در این مطالعه cDNAزنجیره سبک انتروپپتیداز گاوی جداسازی، توالی یابی و در سیستم پروکاریوتی کلون و بیان شد. RNA کل سلول از روده گاو استخراج و خالص‌سازی شد و سپس جهت ساخت cDNA تحت واکنش رونویسی معکوس با استفاده از پرایمر Random hexamer قرار گرفت. ORF مربوط به ژن انتروپپتیداز در وکتور pET32a(+) برای کلون و بررسی بیان به ترتیب به باکتری‌های E.coli سوش TOP10F و BL21 انتقال داده شد. انجام کلونی-PCR، تعیین توالی و بررسی هم ترازی توالی نشان داد که انتروپپتیداز به درستی کلون شده است. بیان پروتئین توسط پلاسمید نوترکیب ساخته شده با SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفت و باند مورد نظر با اندازه‌ی 46 کیلودالتون مشاهده شد. کلمات کلیدی: زنجیره سبک انتروپپتیداز گاوی، سایت شناسایی خاص، انتروکیناز، بیان پروتئین.آنتروکیناز

1 - انتروپپتیداز نوعی آنزیم روده ی باریک است که نوعی از آن بر روی تریپسین های لوزالمعده اثر می گزارد و آنها را فعال می کند.

منبع: سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/937620

محقق: امید درویشی