آنتیوخوس دهم

آنتیوخوس دهم (مرگ ۸۳ پیش از میلاد) پادشاه سلوکی بود. وی درگیر جنگ‌های خانگی دودمان سلوکی بود. او در آغاز پادشاهیش در ۹۵ به خونخواهی پدرش آنتیوخوس نهم با پسرعموی ناتنی‌اش سلوکوس ششم جنگید. سپس بر انطاکیه و گرداگردش فرمان می‌راند. در پایان او درگیر جنگ با چهار برادر سلوکوس ششم و همچنین نبطیان و اشکانیان بود.

آنتیوخوس دهم
سکه آنتیوخوس دهم
سکه آنتیوخوس دهم
پادشاه سوریه (امپراتوری سلوکی)
سلطنت۹۵–۹۲ یا ۸۸ پیش از میلاد
پیشینسلوکوس ششم, دیمتریوس سوم
جانشیندیمتریوس سوم, فیلیپ یکم
همسرکلئوپاترا سلن

جزئیاتفرزند(ها)
آنتیوخوس سیزدهم
خاندانخاندان سلوکی
پدرآنتیوخوس نهم
مادرکلئوپاترا چهارم ?
زادروزح. ۱۱۳ پیش از میلاد
مرگ۹۲ یا ۸۸ پیش از میلاد

منابعویرایش