سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال)
ژوراسیک پیشین هتانجین → پس از آن
تریاس پسین راتین ۲۰۱٫۳–۲۰۸٫۵
نورین ۲۰۸٫۵–۲۲۸
کارنین ۲۲۸–۲۳۵
میانه لادینین ۲۴۲–۲۳۵
آنیسین ۲۴۲–۲۴۷٫۲
پیشین اولنکین ۲۴۷٫۲–۲۵۱٫۲
ایندون ۲۵۱٫۲–۲۵۲٫۲
پرمین پرمین چانگسینگین → پیش از آن

آنیسین (انگلیسی: Anisian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، اشکوب زیرین یا قدیمی‌ترین عصر از ردیف یا دور تریاس میانه به‌شمار می‌رود. آنیسین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب اولنکین و پیش از لادینین جای می‌گیرد. عصر آنیسین از حدود ۲۴۷٫۲ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۲۴۲ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاری

نام آنیسین از نام لاتینی رود انز در اشتایرمارک اتریش گرفته شده است. این نام در سال ۱۸۹۵ توسط زمین‌شناسان اتریشی معرفی شد.

منابع

دوره تریاس
پیشین میانه پسین
ایندون |اولنکین آنیسین | لادینین کارنین | نورین
راتین