باز کردن منو اصلی
آهن-۵۶
کلیات
نام، نماد Iron-56,56Fe
نوترون‌ها 30
پروتون‌ها 26
اطلاعات هسته
فراوانی طبیعی 91.754%
جرم ایزوتوپ 55.9349375 u
اسپین 0+
Excess energy -60601.003± 1.354 keV
انرژی بستگی 492253.892± 1.356 keV

آهن-۵۶ فراوان‌ترین ایزوتوپ عنصر آهن است.

منابعویرایش