سامانه ردیف اشکوب میلیون سال
کرتاسه پیشین بریاسین → پیش از آن
ژوراسیک پسین تیتونین ۱۴۵٫۰–۱۵۲٫۱
کیمریجین ۱۵۲٫۱–۱۵۷٫۳
آکسفوردین ۱۵۷٫۳–۱۶۳٫۵
میانه کالووین ۱۶۳٫۵–۱۶۶٫۱
باتونین ۱۶۶٫۱–۱۶۸٫۳
باجوسین ۱۶۸٫۳–۱۷۰٫۳
آلنین ۱۷۰٫۳–۱۷۴٫۱
پیشین توآرسین ۱۷۴٫۱–۱۸۲٫۷
پلینسباخین ۱۸۲٫۷–۱۹۰٫۸
سینمورین ۱۹۰٫۸–۱۹۹٫۳
هتانجین ۱۹۹٫۳–۲۰۱٫۳
تریاس پسین راتین → پس از آن

آکسفوردین (انگلیسی: Oxfordian‎) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، اشکوب زیرین یا نخستین عصر از دور ژوراسیک پسین به‌شمار می‌رود. آکسفوردین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب کالووین و پیش از کیمریجین جای می‌گیرد. عصر آکسفوردین از حدود ۴ ± ۱۶۳٫۵ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۴ ± ۱۵۷٫۳ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاریویرایش

نام اشکوب آکسفوردین از آکسفورد انگلستان گرفته شده است. این نام در سال ۱۸۲۷ توسط الکساندر برونگنیارت به مجامع علمی معرفی شد.

منابعویرایش

دوره ژوراسیک
پیشین میانه پسین
هتانجین | سینمورین
پلینسباخین | توآرسین
آلنین | باجوسین
باتونین | کالووین
آکسفوردین | کیمریجین
تیتونین