باز کردن منو اصلی

آیین دو شمشیر آیینی است که در قرن پنجم میلادی در جامعه مسیحی رومی متشکل گردید. این آیین در تمام ادوار قرون وسطی به منزله یک ایین مقبول پذیرفته و جز سنت قرار گرفت و هر زمان که بین پاپ و امپراتور اختلاف یا رقابتی پیش، به این آیین رجوع می نمودند. این آیین رابطه بین روحانیات و دنیویات یا مذهب و سیاست را معلوم می کند.

مفادویرایش

1. حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون و حکومت بر ارواح و عقاید مردم که در حوزه اقتدار کلیسا قرار گرفت و تشکیل یک دستگاه سلسله مراتبی و یک سلسه تعلیمات خاص را دارد که کشیشان و روحانیان عهده دار آن بودند.

2. حفظ منافع و علایق دنیوی و حصول و حفظ صلح و نظم عدالت که در منظقه حکومت کشوری یا سیاسی واقع شد و تشکیل یک سلسله عملیاتی را می داد که زمامداران سیاسی و کارگزارن ایشان آن را بر عهده داشتند.

کارکردویرایش

برای این که بین دو قدرت فوق، یعنی کلیسا و حکومت، یک روح همکاری متقابل باشد، این آیین به وجود آمد. این آیین حدود قدرت کلیسا و حکومت را مشخص می کند. حدودی که هر دو قدرت باید آنها را محترم شمارند.

منابعویرایش

  • دکتر بهاالدین پازارگاد. مکتب‌های سیاسی