ابربار ضعیف

ابربار ضعیف درفیزیک ذرات، یک عدد کوانتومی است که بار الکتریکی و مؤلفه سوم ایزواسپین ضعیف را به هم مرتبط می‌سازد. ابربار ضعیف پایسته است و شبیه به فرمول گل‌مان-نیشیجیما برای ابربار برهم‌کنش‌های قوی است (که در برهم‌کنش‌های ضعیف پایسته نیست). اغلب با YW نمایش داده می‌شود و متناظر با نظریه پیمانه‌ای (1)U است.[۱]

منابعویرایش

  1. J. F. Donoghue, E. Golowich, B. R. Holstein (1994). Dynamics of the standard model. Cambridge University Press. p. 52. ISBN 0-521-47652-6.