ابرمکعب‌مستطیل

ابرمکعب‌مستطیل ها را می‌توان متناظرهای مستطیل و مکعب نامید که به جای ۲ و ۳ بعد ؛ دارای ۴ بعد یا بیشتر باشند

منابع