ابوبکر طهرانی

مولانا ابوبکر طهرانی، از دیوان سالاران و مورخان دربار ترکمانان آق قویونلو و قره قویونلو در قرن ۹ هجری(۱۵ میلادی) بوده است. او در ابتدای کتاب دیار بکریه، خود را «ابوبکر الطهرانی الاصفهانی» خوانده است. علاوه بر این اشعاری نیز از وی به جا مانده است.[۱]

تاریخ دیار بکریهویرایش

وی مؤلف تاریخ دیار بکریه می‌باشد. تاریخ دیار بکریه، تنها منبعی است که به صورت مستقل دربارهٔ ترکمانان قرا قویونلو و آق قویونلو وجود دارد.

اشاره به مؤلف در آثار دیگر مورخینویرایش

حبیب السیرویرایش

خواندمیر که چند دهه پس از او می‌زیست در تاریخ حبیب السیر خود به ویژه در بخش مربوط به ترکمانان از وی نام برده است: «از اهل تصنیف و تألیف، مولانا ابوبکر طهرانی معاصر امیرحسن بیگ بود و در ایام دولتش تاریخ و وقایع و احوال او را انشاء نمود.»[۲]

تاریخ عالم آرای عباسیویرایش

اسکندر بیگ ترکمان مورخ عصر صفویه، می‌نویسد: " و امیر حسن بیگ به نوعی که مولانا ابوبکر طهرانی-مؤلف تاریخ احوال سلاطین ترکمان- به تفصیل نوشته، تخت سلطنت را وداع نمود.[۳]

احسن التواریخویرایش

حسن‌بیگ روملو در اثر خود احسن التواریخ، بیش از هر کس دیگر از کتاب خواجه ابوبکر طهرانی سود برده است.[۴]

منابعویرایش

  1. مقاله ابوبکر طهرانی و تاریخ دیار بکریه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، منصور چهرازی، بهمن 1378، صفحه38تا44
  2. تاریخ حبیب السیر، مؤلف:غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران،1333، جلد چهارم، ص430
  3. تاریخ عالم آرای عباسی، مؤلف: اسکندر بیک ترکمان، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، 1350، جلد اول، ص19
  4. احسن التواریخ، مؤلف:حسن بیگ روملو، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1349، به عنوان مثال ر. ک: صص262،267،360،394