ابوشجاع بویه

بویهٔ دیلمی مُکَنّیٰ به ابوشجاع فرزند پناه‌خسرو یک دیلمی بود که در نیمهٔ دوم قرن سوم هجری در گیلان زندگی می‌کرد و گویا شغل ماهی‌گیری داشت. او نسب خود را به شاهان گذشتهٔ ایران می‌رساند. فرزندان او علی، حسن و احمد سلسلهٔ آل بویه را پی‌ریزی کردند گویندبخواطراینکه فرزندان برومند و شجاعی داشت به او لقب ابوشجاع دادند و او در هوسم(رودسر) زندگی میکرد.

منبعویرایش

  • صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات ایران (جلد یکم)، انتشارات فردوسی، چاپ هفدهم