اتصالات چوب‌کاری

اتصال بخشی از چوب‌کاری است که شامل متصل‌کردن قطعات چوب، برای تولید وسایل پیچیده‌تر است. در بعضی پیوندهای چوبی از محکم‌کننده، چسب یا بست استفاده می‌شود و در برخی، فقط عناصر چوبی به‌کار می‌رود.[۱]

اتصال‌ها

اتصال‌های چوب‌کاری سنتی

اتصال‌های چوب‌کاری غیرسنتی

روش‌های سنتی تقویت اتصالات چوب‌کاری

روش‌های غیرسنتی تقویت اتصالات چوب‌کاری

ویژگی‌های چوب

محکم‌بودن

پایداری

مواد مورد استفاده برای اتصال

متصل‌کردن سنتی

متصل‌کردن غیرسنتی

جستارهای وابسته

منابع

  • Lee A. Jesberger (2007). Woodworking Terms and Joints. Pro Woodworking Tips.com
  • Bernard Jones (Ed.) (1980). The Complete Woodworker. ISBN 0-89815-022-1
  • Peter Korn (1993). Working with Wood. ISBN 1-56158-041-4
  • Sam Allen (1990). Wood Joiner's Handbook. Sterling Publishing. ISBN 0-8069-6999-7
  • Wolfram Graubner (1992). Encyclopedia of Wood Joints. Taunton Press. ISBN 1-56158-004-X

پیوند به بیرون

  • [۱] Pro Woodworking Tips - Woodworking
  • [۲] British Woodworking Federation not for profit woodworking body advice on joinery in the UK

Terms and Joints