فهرست حزب‌ها در ایالات متحده آمریکا

(تغییرمسیر از احزاب ایالات متحده)