احمد میمندی

ابوالحسن القاسم احمد بن حسن میمندی یا به کوتاهی احمد میمندی که به او عنوان افتخاری شمس‌الکُفاة داده بودند، وزیر ایرانی دربار غزنوی در دوره سلطان محمود غزنوی و پسرش مسعود غزنوی بود. او پس از ابوالحسن اسفراینی به وزارت رسید. میمندی زبان فارسی که پیش از آن در دوره اسفراینی زبان رسمی دربار غزنوی شده بود را برانداخت و دوباره زبان عربی را زبان رسمی دربار کرد. وی از جمله بزرگ زادگان میمند یا میوند کندهار بود که میوند در سر راه کندهار و گرشگ واقع ویکی از شهرهای زیبا در کشور بوده‌است. خواجه احمد بن حسن از کودکی با سلطان محمود یکجا پرورش یافته و برادر رضاعی سلطان است. او مدتی دبیر دیوان خراسان و عامل بست و مستوفی الممالک ورئیس عرض عساکر مقرر بود و در سال ۴۰۵ هـ ق به جای اسفراینی به وزارت گماشته شد «خواجه احمد بن حسن امر داد که اگر مخاطب از معرفت عربیت عاجز نباشد نامه‌های دولتی را به عربی و آنجا که عربی را نه دانند نامه‌ها را غیر عربی انشاء نمایند .»(۲)

احمد تا سال ۴۱۶ هـ ق دردربار سطان محمود به امر وزارت مشغول بود و با حشمت تمام کارهای را انجام می‌داد چون مردم سختگیر بود و از حقوق بیت المال به شدت حمایت می‌کرد و محسود مردم واقع شد و در همین سال ۴۱۶ هـ ق مورد خشم سلطان قرار گرفت و در قلعه کالنجر محبوس نمودش زمانی‌که سلطان مسعود در آغاز شاهی خود از هرات به بلخ عزیمت کرد چون خواجه احمد حسن نظر نیک داشت فرمان داد که خواجه از حبس رها و از کالنجر قلعه به بلخ آمد و بوزارت مسعود گماشته شد؛ خواجه در دوره مسعود سخت با احترام و باحشمت می‌زیست و تا زمان مرگ خواجه مسعود وی را با احترام می‌نگریست و می‌گفت: «خواجه بزرگ مارا به منزله پدر است.» خواجه در ۴۲۴هـ ق د رهرات مریض شد و بعد از چندی فوت کرد. پس از او احمدعبدالصمد(کدخدای خوارزمشاه آلتونتاش) به مقام وزارت دربار غزنویان رسید.

منابعویرایش

وزیر پیشین:
ابوالعباس اسفراینی
احمد بن حسن میمندی
وزیر غزنویان

۴۰۱ – ۴۱۶ ه‍.ق

جانشین:
حسنک وزیر

(۲)

وزیر پیشین:
ابوسهل احمد بن حسن حمدوی
احمد بن حسن میمندی
وزیر غزنویان

۴۲۲ - محرم ۴۲۴ ه‍.ق

جانشین:
شمس‌الوزرا ابونصر احمد شیرازی