احمد هوشنگ شریفی

سیاست‌مدار ایرانی

احمد هوشنگ شریفی (تولد: ۱۳۰۵ خورشیدی در تهران) استاد دانشگاه تهران و از رییسان پیشین دانشگاه تهران بود. پس از انجام تحصیلات در خارج از ایران ایشان به کشور بازگشت و مسولیت های متعددی را بار عهده داشت. از جمله دوره وزارت آموزش و پرورش: سال ۱۳۵۳ در کابینه عباس هویدا: اشتغال در وزارت فرهنگ، تدریس در دانشگاه تهران، معاونت وزارت آموزش و پرورش، ریاست دانشسرای عالی، ریاست دانشگاه ملی.

احمد هوشنگ شریفی
وزیر آموزش و پرورش
پادشاهمحمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرامیرعباس هویدا
پس ازفرخ‌رو پارسا
پیش ازمنوچهر گنجی
رئیس دانشگاه تهران
پس ازهوشنگ نهاوندی
پیش ازقاسم معتمدی
رئیس دانشگاه ملی ایران
(دانشگاه شهید بهشتی کنونی)
دوره مسئولیت
شهریور ۱۳۵۲ – اردیبهشت ۱۳۵۳
پس ازدکتر انوشیروان پویان
پیش ازدکتر عباس صفویان
اطلاعات شخصی
زاده۱۳۰۵ خورشیدی
تهران،
ملیتایرانی
پیشهسیاستمدار

منابع

ویرایش