اداره (ابهام‌زدایی)

اداره به مکانی اداری گفته می‌شود که در یک ناحیه تجاری قرار دارد.

اداره همچنین مکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: