اردوگاه کار اجباری میتلباو-دورا

(تغییرمسیر از اردوگاه میتلباو-دورا)

میتلباو-دورا زیراردوگاهی از اردوگاه مرگ بوخن‌والد در رایش آلمان بود. زندانیان آن را اس اس عمدتاً برای کندن تونل و ایستگاههای زیرزمینی مجاور شرکت میتلورک در کنشتاین، در نزدیکی نوردهاوزن استفاده می‌کرد، جایی که موشک‌های وی-۲ و بمبهای پران وی-۱ تولید می‌شدند.

نقشه میتلباو-دورا

منابع ویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/Mittelbau-Dora