اردوگاه کار اجباری میتلباو-دورا

میتلباو-دورا زیراردوگاهی از اردوگاه مرگ بوخن‌والد در رایش آلمان بود. زندانیان آن را اس اس عمدتاً برای کندن تونل و ایستگاههای زیرزمینی مجاور شرکت میتلورک در کنشتاین، در نزدیکی نوردهاوزن استفاده می‌کرد، جایی که موشک‌های وی-۲ و بمبهای پران وی-۱ تولید می‌شدند.

نقشه میتلباو-دورا
NordhausenApril1945.jpg
1945mittelwork-nordhausen-survivors.jpg
Nordhausen camp.JPG
Germany, Thüringen, Nordhausen, KZ Dora-Mittelbau (3).JPG

منابعویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/Mittelbau-Dora