باز کردن منو اصلی

ارد یشت یا ارت یشت یا اشی یشت نام هفدهمین یشت در بخش یشت‌های کتاب اوستا می باشد که به نام اشی ونگوهی یا ارت، ایزدبانوی ثروت و توانگری سروده شده و دارای ده کرده و ۶۲ بند است.

نمونه سروده‌هاویرایش

کرده دوم بندهای چهار تا دهویرایش

اَشَی ِنیک، شهریار بزرگوار ِبُرزمند ِخوب ستوده را می ستاییم که چرخ‌ها [ی ِگردونه اش]، خروشان [ است ]؛ که نیرومند، پاداش بخش، درمانگر، بسیار هوشمند و تواناست.
درود بر هَوم، به مَنثَره ی وَرجاوَند و به زرتُشت ِاَشَوَن !
براستی درود به هَوم؛ زیرا همه ی مَی‌ها را خشم خونین درفش همراه است؛ اما مَی ِهوم رامش ِاَشَه در پی دارد.
ای اَشَی ِنیک ! ای اشی ِزیبا ! ای اشی ِدرخشان ! ای که با فروغ خویش شادمانی افشانی ! ای اشی ! ای آن که مردان همراه خویش را فر ِنیک بخشی !
از خانمانی که اَشی ِنیک، پای در آنها فرونهد، بوی خوش برآید و اندیشه ی سازگاری و دوستی ِدیرپای، [ بهره ی آن خانمان شود ].
ای اَشَی ِنیک !
مردانی که تو یاورشان باشی، در کشوری با خوراک‌های فراوان، فرمانروایی کنند؛ آن جا که خواربار انباشته، بوی‌های خوش برآمده، بسترها گسترده و دیگر دارایی‌های گرانبها فراهم آمده است.
براستی خوشا به [ روزگار ِ] کسی که تو یاورش باشی !
همچنین یاور من باشی ای پُردَهِش ! ای نیرومند !
ای اَشَی ِنیک !
خانه‌های کسانی که تو یاورشان باشی، خوب ساخته، دیرپای، از ستوران بهره مند و دیرزمانی استوار است.
براستی خوشا به [ روزگار ِ] کسی که تو یاورش باشی !
همچنین یاور من باشی ای پُر دَهِش ! ای نیرومند !
ای اَشَی ِنیک !
تخت‌های آنان که تو یاورشان باشی، خوش ساخت، خوب گسترده و خوش بو، با بالش‌های آراسته و پایه‌های زرین برپاست.
براستی خوشا به [ روزگار ِ] کسی که تو یاورش باشی !
همچنین یاور من باش ای پُر دَهِش ! ای نیرومند !

ا:ی اَشَی ِنیک !

زنان ِگرامی ِمردانی که تو یاورشان باشی، بر تخت‌های زیبای زرین پایه، بر بالش‌های آراسته، آرمیده و خود را با دست بند، گوشواره ی :چهارگوشه ی به نمایش آویزان و طوق ِزرنشان آراسته‌اند [ و چنین گویند ] :
- چه هنگام خانه خدای، به سوی ما آید ؟ چه هنگام او از ما شادمان و از تن ِما برخوردار شود ؟
براستی خوشا به [ روزگار ِ] کسی که تو یاورش باشی !
همچنین یاور من باش ای پُر دَهِش ! ای نیرومند !

منابعویرایش