ارزیابی اطلاعات

ارزیابی اطلاعات پدیدآوری پیش‌بینی‌های رفتاری یا جریان اقدامات پیشنهادی برای عرضه به رهبر سازمان بر پایه گستره وسیعی از اطلاعات در دسترس و مخفیانه است. ارزیابی‌ها در پاسخ به اعلام نیاز رهبر برای هدایت تصمیمات انجام می‌شوند. ارزیابی‌ها ممکن است از جانب حکومت، نیروی نظامی یا شرکت تجاری با استفاده از گستره اطلاعات در دسترس هرکدام از این جستارها انجام شود.

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش