ارغونیان یک سلسله ترکی-مغولی بود که برای چند دهه بین سال‌های ۱۵۲۰ و ۱۵۹۱ بر مناطقی که امروزه در استان سند پاکستان و جنوب افغانستان قرار دارد، حکومت کرد. ارغونیان مدعی بودند که نسلشان به ارغون‌خان، خان ایلخانی می‌رسد.

ارغونیان

۱۵۲۰–۱۵۹۱
پایتختبکر
زبان(های) رایجزبان عربی
زبان سندی
حکومتپادشاهی
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۵۲۰
• سقوط
۱۵۹۱
پیشین
پسین
جامیان
ترخانیان

منابعویرایش