استالدهید که نام روشمند آن اتانال است؛ یک ترکیب آلی است. دردستهُ آلدهیدها می‌باشد و فرمول مولکولی آن CH3CHO است و استالدهید مایعی بی‌اندازه آتش‌گیر و واکنش‌دهنده با بوی میوه‌مانند است و در طبیعت در میوهٔ نارس، قهوه و نان تازه پیدا می‌شود. آن همچنین در دگرگشت(متابولیسم) طبیعی گیاهان نیز ساخته می‌شود.

استالدهید

ساختار شیمیایی استالدهیدساختار سه‌بعدی استالدهید

شناسنامه
نام گذاری آیوپاک اتانآل
نام روشمند اتانال
فرمول مولکولی CH3CHO
SMILES CC=O
جرم مولی 44.05 g mol−1
نما(ظاهر) مایع بی رنگ ،
با بوی میوه
CAS number [75-07-0]
ویژگی ها
چگالی و حالت فیزیکی 0.788 g cm−3
حلالیت در آب همیشه حل شدنی
دمای ذوب (−123.5 °C)
دمای جوش 20.2 °C
فشار بخار 3890 mm Hg در 25 °C
دما و فشار بحرانی 188 °C / 6.4 MPa
گران روی 0.215 at 20 °C
ایمنی
لوزی آتش
NFPA 704 four-colored diamondFlammability (red): no hazard codeHealth (blue): no hazard codeReactivity (yellow): no hazard codeSpecial hazards (white): no code
دمای فلش (-39) °C
دمای اشتعال خودبه خودی 185 °C
R/S statement R۱۲، R36/37، R40
، S۱۶، S۳۳، S36/37
آرتی‌ای‌سی‌اس شماره ی AB1925000
به جز بخش‌های گفته شده، داده‌های داده شده در باره ی
ماده‌ها در شرایط استاندارد(در 25 °C, 100 کیلو پاسکال)
بستهٔ داده‌های شیمیایی وسرزدنی ها(مرجع ها)ی ویکی‌پدیا

سرطانزایی ویرایش

با انجام پاره‌ای از پژوهش‌ها روی جانوران، استالدهید در ماده‌های سرطانزا گروه بندی شده‌است.

منابع ویرایش