اُستانداری نهاد حکومتی و مدیریت در یک استان است که توسط وزارت کشور و دولت تعیین میشود و زیر نظر فردی به نام اُستاندار اداره می‌گردد و هر استانداری در شهرستان های آن استان مراکز حکومتی به نام فرمانداری دارد که توسط فرمانداران اداره میشود

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش