استان‌های بلغارستان

فهرست

از سال ۱۹۹۹ بدین سو کشور بلغارستان به ۲۸ استان (منطقه) بخش شده‌است. نام آن‌ها بدین شرح است:

# استان مرکز مساحت
km2
جمعیت
(۲۰۱۱)
تراکم
جمعیت
ناحیه
استارا زاگورا استارا زاگورا ۵٬۱۵۱٫۱ ۳۲۷٬۵۷۶ ۶۳٫۶
اسلیون اسلیون ۳٬۵۴۴ ۱۹۷٬۴۷۳ ۵۵٫۷
اسمولیان اسمولیان ۳٬۱۹۳ ۱۲۱۷۵۲ ۳۸٫۱
بلاگووگراد بلاگووگراد ۶٬۴۴۹٫۵ ۳۲۳٬۵۵۲ ۵۰٫۲
بورگاس بورگاس ۷٬۷۴۸٫۱ ۴۱۵٬۸۱۷ ۵۳٫۷
پازارجیک پازارجیک ۴٬۴۵۸ ۲۷۵٬۵۴۸ ۶۱٫۸
پرنیک پرنیک ۲٬۳۹۰٫۵ ۱۳۳٬۵۳۰ ۵۵٫۹
پلون پلون ۴٬۳۳۳٫۵ ۲۶۹۷۵۲ ۶۲٫۲
پلوودیو پلوودیو ۵٬۹۷۲٫۹ ۶۸۳٬۰۲۷ ۱۱۴٫۴
ترگوویشته ۲٬۵۵۸٫۵ ۱۱۸٬۶۷۱ ۴۶٫۴
خاسکوو ۵٬۵۳۳٫۳ ۲۴۶۲۳۸ ۴۴٫۵
دوبریچ دوبریچ ۴٬۷۱۹٫۷ ۱۸۹٬۶۷۷ ۴۰٫۲
رازگراد ۲٬۶۳۷ ۱۲۵٬۱۹۰ ۴۷٫۵
روسه روسه ۲٬۸۰۳ ۲۳۵٬۲۵۲ ۸۳٫۹
سیلیسترا سیلیسترا ۲٬۸۵۱٫۱ ۱۱۹٬۴۷۴ ۴۱٫۹
شومن شومن ۳٬۳۹۰٫۲ ۱۸۰٬۵۲۸ ۵۳٫۲
صوفیه صوفیه ۷٬۰۵۹ ۲۴۷۴۸۹ ۳۵٫۱
لووچ ۴٬۱۲۸ ۱۴۱٬۴۲۲ ۳۴٫۳
کرجالی ۳٬۲۰۹ ۱۴۹٬۶۶۱ ۴۶٫۶
کیوستندیل ۳٬۰۸۴٫۳ ۱۳۶٬۶۸۶ ۴۴٫۳
گابرووو گابرووو ۲٬۰۲۳ ۱۲۲٬۷۰۲ ۶۰٫۷
مونتانا مونتانا ۳٬۶۳۵٫۵ ۱۴۸٬۰۹۸ ۴۰٫۷
وارنا وارنا ۳٬۸۲۰ ۴۷۵۰۷۴ ۱۲۴٫۴
وراتسا وراتسا ۳٬۶۱۹٫۷ ۱۸۶۸۴۸ ۵۱٫۶
ولیکو ترنوو ولیکو ترنوو ۴٬۶۶۲ ۲۵۸٬۴۹۴ ۵۵٫۴
ویدین ویدین ۳٬۰۳۲٫۹ ۱۰۱٬۰۱۸ ۳۳٫۳
یامبول یامبول ۳٬۳۳۶ ۱۵۱۷۲۶ ۴۵٫۵

منابع ویرایش