استان‌های بورکینافاسو

کشور بورکینافاسو به چهل و پنج استان تقسیم شده است که عبارتنداز:

#
(map)
استان مرکز مساحت
km2
جمعیت
()
تراکم
جمعیت
ناحیه
۰۱ استان باله بورومو
۰۲ استان بام کونگوسی
۰۳
۰۴ استان بازگا کومبیسیری
۰۵
۰۶
۰۷ استان بولکیمده کودوگو
۰۸
۰۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ استان کادیوگو اوآگادوگو
۱۵
۱۶
۱
۱
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲ استان پونی
۳۳
۳۴
۳۵ استان سنو دوری
۳۶ استان سیسیلی
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳ استان زیرو
۴۴
۴۵

منابع ویرایش