استان‌های کویت

کشور کویت به شش استان به نام های زیر بخش شده‌است:

استان مرکز مساحت
km2
جمعیت
(۲۰۰۷)
تراکم
جمعیت
احمدی احمدی ۵٬۱۲۰ ۶۳۷٬۴۱۱ ۱۲۴٫۵
فروانیه فروانیه ۱۹۰ ۹۱۳٬۶۹۲ ۴٬۸۰۸٫۹
جهرا الجهراء ۱۲٬۱۳۰ ۴۱۲٬۰۵۳ ۳۶٫۷
عاصمه کویت ۲۰۰ ۴۹۹٬۲۶۹ ۴۱٬۶۰۵٫۸
حولی حولی ۸۴
مبارک‌الکبیر مبارک‌الکبیر ۹۴

منابع ویرایش