استقلال خطی

در جبر خطی، گردایه‌ای از بردارها را مستقل خطی گویند اگر هیچ‌کدام را نتوان به صورت ترکیب خطی متناهی از دیگر بردارهای این مجموعه نوشت. چند بردار مستقل خطی هستند هرگاه اگر ترکیب وزن دار آن‌ها را برابر صفر قرار دهیم الزاماً وزن‌ها برای برقراری تساوی برابر با صفر باشند. به عبارت دیگر نتوانیم هیچ‌کدام از بردارها را بر حسب دیگر بردارها بنویسم در حالی که وزن‌های مذکور در ترکیب برداری غیر صفر، باشند در صورتی که این شرایط برقرار نباشد گوییم دو بردار وابسته خطی هستند.[۱] به زبان ریاضی استقلال خطی مجموعه بردارهای را می توان با عبارت ریاضی پایین توضیح داد:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. H., Friedberg, Stephen (2003). Linear algebra (به English) (4th ed ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education. pp. 48–49. ISBN 0130084514. OCLC 50424308.
  • Strang, Gilbert (July 19, 2005), Linear Algebra and Its Applications (4th ed.), Brooks Cole, ISBN 978-0-03-010567-8