اسماعیل قصری

شیخ اسماعیل قصری از عرفا، صوفیان بزرگ قرن ششم است. وی زاده اصفهان و در دزفول ساکن و به خاک سپرده شد. او از بزرگان طریقت علویه کمیلیه است.

منابع

  • حکمت فر، محمد حسین؛ عارفی از دزفول؛ کتابخانه سید عالمشاه دزفول