اصطلاحات دریانوردی در خلیج فارس

این فهرستی از اصطلاحات رایج دریانوردی در خلیج فارس است. برخی از این اصطلاحات فارسی است و بقیه از عربی و زبان‌های اروپایی وارد فارسی شده‌است.

نگاره‌ای از کشتی بادبانی افتخار بالتمور که از نوع تاپسل (fr)، به معنای بادبان هوایی در عقب قایق است.
 • اوشار: قایقی که بدنه‌اش ساخته شده ولی هنوز سامان ندارد.
 • باد سهیل:
 • باد شمال: بادی که از غرب می‌وزد.
 • باد عقرب:
 • باد عیوقی:
 • باد کوش:
 • باد گاه: بادی که از شمال می‌وزد.
 • باد نعشی:
 • بدن: نوعی قایق
 • بدنه: بدنه قایق
 • بسته: طناب بالا کشیدن پروند.
 • بطاله: نوعی قایق
 • بُرد: دو طرف راست و چپ قایق. برد راست و برد چپ.
 • بغله: نوعی قایق
 • بوم: نوعی قایق
 • بیدک: بادنما
 • بیس: تیر حمال اصلی کف قایق. در عربی بیص می‌نویسند. احتمالاً از base
 • بیوارد: از طناب‌های نگه‌دارنده دول.
 • پاوره: لنگر با دو ناخن آهنی.
 • پروند: تیر بلندی که بادبان به آن آویزان است.
 • پنجری: جاشویی که برای دیدبانی بالای دول می‌رود.
 • پیمون: واحد اندازه‌گیری ژرفا برابر با فاصله میان دو سر انگشتان دو دست باز شده به دو طرف انسان. کاملاً شبیه به تعریف fathom در انگلیسی
 • تاپسل: بادبان عقب قایق. احتمالاً از topsail
 • تشاله: نوعی قایق
 • تعان: بار سنگینی که برای تعادل قایق در کف آن پر می‌کنند. معمولاً ماسه است.
 • جاشو: کارگر قایق که زیر نظر سرهنگ کار می‌کند.
 • جامع: قرقره بزرگی که طناب‌های برافراشتن بادبان اصلی از آن می‌گذرد.
 • جَدّاف: تیرهای عمودی که برای نگه‌داشتن قایق در ساحل پس از جزر بکار می‌رود.
 • جهاز: نام عمومی ناوها
 • جیب: بادبان مثلث جلوی قایق. به همان معنی jib در انگلیسی.
 • چرخ: فرمان گرد و دسته‌دار برای هدایت قایق.
 • حَلْج: ردیفی از گرهاف‌ها برای حفاظت از طناب‌ها در جریان خایور کردن.
 • حلقوم: شلمان‌های جلو که به بیس وصل هستند و دهانه آن‌ها تنگ‌تر است.
 • خایُر: دور زدن پشت به باد و عوض کردن جای بادبان از راست به چپ یا بر عکس.
 • خن: پایین‌ترین قسمت درون قایق. به تمام جای بار نیز گفته می‌شود.
 • داسه بالا: لبه بالایی بادبان
 • داسه زیر: لبه پایینی بادبان.
 • دامن: گوشه عقب بادبان.
 • دَر: حلقه‌های طنابی که بادبان را به پروند وصل می‌کند.
 • دستور: تیر بلند افقی که گوش جیب را به آن می‌بندند.
 • دَهمه: سوراخ‌هایی در گوش بادبان که طناب به آن‌جا وصل می‌شود.
 • دوار: وسیله جمع کردن طناب‌ها. مانند وینچ کار می‌کند.
 • دول: دگل اصلی قایق.
 • دیره: قطب‌نما
 • زولی: مستراح قایق که به بدنه وصل است.
 • زیوارد: طنابی که دول را به عبد می‌بندد.
 • ساج: چوبی که بدنه قایق را از آن می‌سازند.
 • ساطور: تخته پهن و بلندی که در سینه قایق نصب می‌شود.
 • سامان: تمام اجزای مربوط به بادبان در قایق.
 • سرهنگ: رئیس جاشوان که زیر نظر ناخدا کار می‌کند.
 • سطحه: عرشه اصلی.
 • سکان: صفحه‌ای که در پشت قایق نصب می‌شود و با حرکت دادن آن نوک قایق به چپ یا راست می‌رود.
 • سکانی: کسی که زیر نظر ناخدا چرخ را به دست و تنظیم سکان را به عهده دارد.
 • سکستان: وسیله ناوبری که یک ششم دایره است.
 • سفر گپ: سفر دریایی بزرگ که معمولاً شامل رفتن به هند و آفریقا می‌شود.
 • سن: لنگر سنگی برای صخره‌های مرجانی.
 • سیفه: روغن جگر کوسه که برای آب‌بندی به بدنه جهاز می‌مالند.
 • سینه: جلوی قایق.
 • شارت: مجموعه طناب‌ها برای برافراشتن بادبان.
 • شفره:
 • شلمان: چوب‌های دنده‌مانند که با عطفه به بیس وصل می‌شود و تخته‌های بدنه را بر آن می‌کوبند.
 • ضربه: تندوزه یا توفان دریایی
 • قیاس: فن محاسبه موقعیت در دریا.
 • عالیه: بخشی از بدنه قایق که بین بُرد و سینه قرار دارد.
 • عبد: تیر عمودی کلفت و کوتاهی که دول را به آن می‌بندند.
 • عبیدار: قرقره چوبی بزرگ و ثابت به سطحه.
 • عطفه: قطعات چوبی که به بیس وصل است و شلمان‌ها را به بیس وصل می‌کند.
 • علاگی: طناب برافراشتن جیب.
 • عمرانی: از طناب‌های نگه‌دارنده دول.
 • غراب جندون (غراب شیطان): کشتی مرموزی که گفته می‌شود گاه در طوفان با چراغ‌های نورانی ظاهر می‌شود و برخی ناخدایان مدعی دیدن آن هستند.
 • غنجه: نوعی قایق که بیشتر در عمان ساخته می‌شود.
 • فرمن: عربی شده پروند.
 • قائم: هر یک از چوب‌های قطور عمودی در جلو و عقب قایق برای بستن طناب‌ها.
 • قلمی: بادبان کوچک عقب.
 • کانه: تیر روی سکان.
 • کبن: اتاق ناخدا. احتمالاً از cabin
 • کتل: قایق کوچک.
 • کنبار: طناب‌های قایق که از الیاف نارگیل بافته می‌شود.
 • کواتر: وسیله ناوبری که یک‌چهارم دایره است.
 • کلب: تیر افقی در جلوی قایق که به دو قائم جلو بسته شده‌است.
 • گابیه: بادبان کوچک بالای بادبان اصلی.
 • اوزال گپ: بادبان بزرگ اصلی.
 • گرهاف: حلقه‌ای چوبی با دو سوراخ برای حفاظت از طناب در جریان خایور.
 • گُفال: از «قفال» عربی، دوره استراحت پیش از شروع کار دریانوردی (معمولاً تابستان.)
 • گُفیه: قرقره‌های طناب‌های قایق.
 • گوش: بخش جلویی بادبان.
 • لنج: نام عمومی انواع قایق موتوری با بدنه چوبی سنتی در خلیج فارس و اقیانوس هند
 • لنگر: لنگر با چند ناخن آهنی.
 • ماشوه: قایق پارویی بلند دارای ۱۲ یا ۲۴ پارو.
 • مح: طنابی که درون لبه‌های بادبان می‌دوزند.
 • مخاتف: مجموعه طناب‌های بالا کشیدن پروند.
 • مُعلم: ناخدای ناوبر قایق که فنون قیاس را می‌داند.
 • موتورلنج: نام دیگر لنج.
 • ناخدا: فرمانده اصلی قایق
 • نباشه: هر یک از دو تیر چوبی که برای افزودن طول به پروند می‌بندند.
 • نهمه: آوازی که برای هماهنگی حرکات جاشوها در هنگام بالا کشیدن اوزال می‌خوانند.
 • نیم: عرشه کوچک‌تر در عقب قایق.
 • ولمه: باد خوب که از طرف «دوم» یا پشت قایق می‌وزد.
 • یاهوم: تنظیم بادبان بر اساس جهت باد.

منابع

ویرایش
 • نوربخش، حسین، بندر کنگ، ناشر مولف، تهران ۱۳۵۹
 • دریایی، احمد نور، مراسم آیینی و فولکلور مردم بندر کنگ، نشر احسان، تهران ۱۳۸۴
 • قطامی، عیسی، دلیل المحتار فی علم‌البحار، کویت
 • الحجی، یعقوب یوسف، صناعة السفن الشراعیه فی‌الکویت، کویت ۲۰۰۰