اصغر

نام کوچک برای مردان

اصغر از نام‌های عربی ویژه مردان در ایران است و شاید به یکی از این افراد اشاره نماید: