باز کردن منو اصلی

اَصله یکی از رابطهای عددی در فارسی است. این رابط شماری، با واژه‌هایی مانند انواع درخت و نهال، چوب، تیر، سنبه و جز اینها بکار می‌رود. نمونه: یک اصله نخل، یک اصله چنار و جراینها.