اصل خوش‌ترتیبی

(تغییرمسیر از اصل خوش ترتیبی)

بنا به اصل خوشترتیبی اعداد طبیعی هر زیرمجموعه غیر تهی از اعداد طبیعی عضو ابتدا دارد.همچنین اصل خوشترتیبی در اعداد صحیح وجود دارد وهر زیر مجموعه نا تهی از اعداد صحیح دارای کوچک‌ترین عضو است.

بنا به اینکه اعداد طبیعی را در چه دستگاهی تعریف میکنیم،این ویژگی(خوش ترتیب بودن)اعداد طبیعی ممکن است یک "اصل" ویا یک "قضیه" باشد.برای مثال: در "دستگاه پـئانو" [�] اصل خوش ترتیبی اعداد طبیعی از "اصل" استقرای ریاضی نتیجه میشود.