اصل پلی‌فیر

اصل پلی‌فیر، شکلی از اصل پنجم اقلیدس که توسط جان پلی‌فیر فیزیک‌دان و ریاضیدان اسکاتلندی ابداع شد. البته پروکلوس در قرن پنجم میلادی نیز این اصل را کم و بیش به همین شکلی که پلی‌فیر بیان کرده‌است. بیان کرده بود.

اصل پلی‌فیر: به ازای هر خط و هر نقطهٔ غیر واقع بر آن، یک و فقط یک خط مانند وجود دارد چنانچه از می‌گذرد و با موازی است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • گرینبرگ، ماروین جی (۱۳۶۳هندسه‌های اقلیدسی و نااقلیدسی، ترجمهٔ م.ه. شفیعیها (ویراست ویراستهٔ احمد بیرشک، حمید کاظمی، همایون معین)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی