اصول هیلبرت

اصول یا بنداشت‌های هیلبرت، اصولی مهم در زمینهٔ هندسه اقلیدسی هستند. این اصول به ۶ گروه تقسیم شده‌اند: وقوع، میانبود، پیوستگی، بنداشتهای قابلیت انطباق، ددکیند و توازی. برای مثال اصل توازی، روایتی از اصل پنجم اقلیدس است.

منابعویرایش

  • گرینبرگ، ماروین جی (۱۳۶۳هندسه‌های اقلیدسی و نااقلیدسی، ترجمهٔ م. ه. شفیعیها (ویراست ویراستهٔ احمد بیرشک، حمید کاظمی، همایون معین)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
  • Greenberg, Marvin Jay Euclidean and Non-Euclidean Geometries: Development and History, 4th ed. , New York: W. H. Freeman, 2007. ISBN 0-7167-9948-0