اعطای تابعیت به معنای آن است که یک شخص خارجی که تابعیتِ یک دولت را ندارد، از آن دولت درخواست تابعیت کند و آن دولت نیز تابعیت جدید آن شخص را بپذیرد. پس‌ از اینکه آن دولت تابعیت جدید را به آن شخص اعطا کرد، آن شخص دیگر شهروند آن کشور محسوب می‌گردد.

پیوند به بیرون ویرایش

منابع ویرایش