اطلسی (اقلیم)

(تغییرمسیر از اقلیم اطلسی)
مراحل زمانی هولوسن
ردیف مراحل اقلیمی طبقه‌بندی گَرده‌ای بازه زمانی
هولوسن زیراطلسی
Subatlantic
X ده ۴۵۰ پیش از میلاد تاکنون
IX نه
زیرشمالگون Subboreal VIII هشت ۳٫۷۱۰–۴۵۰ پ.م.
اطلسی
Atlantic
VII هفت ۷٫۲۷۰–۳٫۷۱۰ پ.م.
VI شش
شمالگون
Boreal
V پنج ۸٫۶۹۰–۷٫۲۷۰ پ.م.
پیشاشمالگون
Preboreal
IV چهار ۹٫۶۱۰–۸٫۶۹۰ پ.م.
پلیستوسن
داغ‌گلی نورس
Younger Dryas
III سه ۱۰٫۷۳۰–۹٫۷۰۰ پ.م.

اطلسی (Atlantic) اصطلاحی است در زمین‌شناسی که اولین بار در اروپا برای بازه هولوسن (از حدود ۷۵۰۰، تا ۴۵۰۰ سال پیش)، بعد از شمالگون Boreal و پیش از زیرشمالگون subboreal استفاده شد که در طی آن آب و هوای نشان داده شده گرمتر از روزگار کنونی و عموماً مرطوب و بارانی بوده‌است.

اطلسی از زیرواحدهای طبقه‌بندی آب هوایی بلیت-سرناندر است که با توجه به حضور درختان بلوط، نارون، نمدار و پوشش گیاهی پیچک‌ها، تشخیص داده می‌شود.

از آنجا که اطلسی گرم‌ترین دوره در هولوسن بود آن را هم‌معنی با بهینه اقلیمی هولوسن هم استفاده کرده‌اند.

منابع ویرایش

  • Bates, R.L. & J.A.Jackson, GLOSSARY OF GEOLOGY, Second Edition, American Geology Institute, 1980